• info@solrepercussio.cat
  • 635 276 828 (Uri)

Avís legal

En compliment amb el que disposa l’article 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquesta pàgina web l’informa, en aquesta secció, sobre la política de recollida i tractament de cookies.

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador a l’accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari.

Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web

Aquesta pàgina web utilitza els següents tipus de galetes:

Galetes d’anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris de el servei ofert. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.

Galetes tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de l’àrea restringida i la utilització dels seus diferents funcions, com per exemple, dur a terme la contractació d’un servei.

Desactivar les cookies

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions de el navegador en el vostre ordinador.

En la majoria dels navegadors web s’ofereix la possibilitat de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip.

A continuació pot accedir a la configuració dels navegadors webs més freqüents per acceptar, instal·lar o desactivar les galetes:

Configura galetes a Google Chrome

Configura galetes a Microsoft Internet Explorer

Configura galetes de Mozilla Firefox

Configura galetes al Safari (Apple)

Cookies de tercers.

Fem servir els serveis de Google Analytics per a les nostres estadístiques. Algunes cookies són essencials per al funcionament de el lloc, per exemple el cercador incorporat.

Notes sobre eliminar cookies.

Vostè pot eliminar i bloquejar totes les cookies d’aquest lloc, però part del lloc no funcionarà o la qualitat de la pàgina web es pot veure afectada.

Si té qualsevol dubte sobre la nostra política de cookies, pot contactar amb aquesta pàgina web a través dels nostres canals de Contacte.

Condicions Generals de Contractació

  1. Informació general

SolRe BCN SLU (d’ara endavant SolRe) amb NIF B66603176 i domicili fiscal al C/Sant Pere 32, 2n 2a, 08350 Arenys de Mar (Barcelona) i amb les dades de contacte presents en aquest mateix portal web.

Aquest document (així com tot altre documents que aquí es mencionen) regula les condicions de contractació dels serveis de SolRe així com la compra o adquisició de productes.

2. Acceptació de les condicions generals i particulars

El pagament de la paga i senyal i/o l’aprovació del pressupost presentat atribueix la condició de “Client” i expressa l’acceptació plena i sense reserves de les condicions de contractació dels Serveis sol·licitats en la versió que SolRe posi a la seva disposició.

Abans de contractar qualsevol dels Serveis oferts, llegiu amb deteniment les condicions de contractació que regulen la prestació de Servei que desitja, incloent, les característiques tècniques, operatives i funcionals del servei, així com les tarifes aplicables en cada cas. Per a qualsevol informació addicional o aclariment respecte a el contingut de les condicions de contractació, no dubti en contactar amb SolRe abans de procedir a la Contractació.

3. Objecte i Àmbit de Contractació

3.1 Objecte

Les condicions de contractació tenen per objecte regular els termes contractuals per a la prestació dels Serveis i la contraprestació deguda pel Client a SolRe, així com la utilització de Servei per aquest. La prestació dels Serveis es durà a terme a mitjançant l’obtenció, disposició, organització, ocupació i gestió per part de SolRe dels recursos tècnics, humans i operatius necessaris a l’efecte i, sempre i en tot cas, com a contraprestació als preus vigents en cada moment.

3.2 Àmbit

SolRe pot facilitar als seus clients l’accés a una àmplia gamma de serveis vinculats amb la percussió, incloent formacions, tallers i actuacions. Llevat que es manifesti el contrari, tots els Serveis oferts per SolRe es regiran per les condicions de contractació aquí recollides i per les condicions particulars que, si s’escau s’apliquin a cada un dels Serveis.

4. Contractació

4.1 Requisits Subjectius

Poden contractar els Serveis aquelles persones físiques, majors d’edat, o persones jurídiques. En el cas de tractar-se d’una persona jurídica, la sol·licitud dels Serveis haurà de ser duta a terme per un apoderat o un representant legal de la companyia, degudament autoritzat. En el cas de persones físiques, hauran de ser majors d’edat i contractar en el seu propi nom.

4.2 Dades de la Sol·licitud

El sol·licitant és responsable que tant les dades incorporades a la Contractació com aquells altres dades relatives al procés de registre, siguin veraces i exactes, comprometent-se a comunicar a SolRe, al més aviat possible, tots aquells canvis relatius als mateixos i, especialment, els que fan referència a la informació necessària per al bon manteniment i gestió de la prestació dels Serveis contractats, incloent, per exemple, l’adreça de correu electrònic, el domicili, i les dades de formes de pagament. El Client podrà modificar les dades facilitades contactant amb SolRe i a través de el Panell de Control de client en qualsevol moment identificant-se amb el seu nom d’usuari i contrasenya.

4.3 Denegació

SolRe es reserva el dret d’acceptar o rebutjar qualsevol Contractació, sempre que:

  1. comprovi que les dades facilitades són contraris a la veritat i / o inexactes;
  2. consideri que la sol·licitud formulada: (i) no s’ajusta als termes recollits en les condicions de contractació i / o (ii) danyi o pugui danyar la imatge corporativa de SolRe o fos contrària als propòsits comercials perseguits per la mateixa
  3. tingui pendent de pagament algun servei contractat amb anterioritat amb SolRe. La denegació de la prestació dels Serveis serà realitzada per correu electrònic o correu postal a les adreces facilitades en la Contractació, justificant el motiu de la mateixa. El sol·licitant la petició hagués estat rebutjada per SolRe podrà sol·licitar els serveis de nou, sempre que, les raons que haguessin donat lloc a la no-admissió haguessin estat degudament corregides o eliminades.

4.4 Acceptació

S’entén que una Contractació ha estat acceptada quan el sol·licitant rebi una confirmació de l’acceptació per part de SolRe o quan aquesta activi el Servei contractat.

5. Drets i Obligacions de SolRe

5.1 Drets

SolRe tindrà dret: (a) a cobrar al Client el preu per la prestació dels Serveis; (B) a sol·licitar al Client el lliurament d’un aval o la realització d’un dipòsit bancari, en forma o quantia acceptable, per tal de garantir les obligacions assumides pel Client durant la vigència de les presents condicions de contractació, (c) a introduir canvis o millores en els Serveis prestats, sempre que, aquesta millores no afectin negativament el Client, ni suposin un increment dels preus pactats i (d) a interrompre els Serveis per emprendre totes aquelles tasques que entengui necessàries i / o convenients per tal d’escometre millores i / o reestructuracions en el mateix, així com per realitzar operacions de manteniment del Servei. En aquest últim cas, SolRe realitzarà els seus màxims esforços: (i) per notificar el Client, en la mesura que això sigui possible i amb l’antelació raonable, aquells períodes de temps en què s’interrompés el servei i (ii) perquè tals interrupcions afectin de forma mínima al Client.

5.2 Obligacions

SolRe es compromet a prestar els Serveis d’acord amb els termes establerts en les condicions de contractació. SolRe procurarà per tots els mitjans facilitar el Client els Serveis en la data convinguda, però no serà responsable de circumstàncies o esdeveniments que es trobin fora del seu control, com ara la demora, la interrupció o el mal funcionament dels Serveis atribuïbles a tercers operadors o companyies de serveis, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques o cas fortuït o força major.

5.3 Atenció a l’Client

El Servei d’Atenció al Client consisteix en un servei d’assistència telefònica i missatgeria i de resolució d’incidències. El Servei d’Atenció al Client és un servei que SolRe presta al Client de forma gratuïta sense perjudici de el cost de la trucada telefònica o de la transmissió de dades.

A aquest efecte, el Client podrà realitzar les consultes pertinents a través del correu info@solrepercussio.cat o del telèfon/Whatsapp 635 276 828 en horari laboral.

6. Drets i Obligacions del Client

6.1 Drets

El Client tindrà dret a gaudir del Servei contractat en els termes i condicions pactats en les condicions de contractació.

El Client pot exercir el dret de desistiment d’aquest contracte sense necessitat de justificació ni penalització, tan sols en els casos en què es compleixin tots i cadascun dels següents requisits: que el Client tingui la consideració de consumidor o usuari tal com defineix la legislació vigent en matèria de Defensa de Consumidors i Usuaris; que el Contracte hagi estat celebrat a distància, és a dir, sense la presència física de les parts involucrades i que les condicions en ell contingudes no hagin estat negociades entre les parts; que el producte o servei resultant de l’acord no sigui personalitzat per al Client; que els serveis no hagin estat completament executats; i que aquest dret sigui exercit pel Client durant el període de desistiment, que es correspon amb un termini de 14 dies naturals des de la data de celebració del contracte.

A aquest efecte, es considera consumidor o usuari la persona física que actuïn amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió. Es consideren serveis personalitzats per al Client: (a) la impressió de logotips en material de qualsevol tipus; (b) la confecció d’arranjaments musicals; (c) aquelles activitats, tallers o actuacions que impliquin la reserva d’una data concreta ja que obliga a SolRe a renunciar a altres contractacions de característiques iguals per la mateixa data.

Aquest dret podrà ser executat en el termini indicat enviant a SolRe mitjançant telegrama, burofax o un altre mitjà que acrediti el seu enviament, un dels models que preveu la legislació, signat i amb còpia del seu DNI. Mitjançant l’acceptació de les presents condicions el Client consent expressament en l’inici de l’execució dels serveis de forma immediata i durant aquest període de desistiment.

El Client no tindrà dret de desistiment en aquells supòsits en què no pugui ser catalogat com a consumidor. Tampoc serà aplicable, atenent les excepcions recollides en la legislació vigent, com són: serveis que hagin estat completament executats; serveis que incloguin elements dedicats per al Client; es tracti de serveis personalitzats en base a les especificacions del Client.

Sense perjudici de la pèrdua de dret de desistiment establert en el paràgraf anterior, ambdues parts podran pactar una data alternativa per a la prestació del Servei sempre que es notifiqui amb una antel·lació mínima de quinze (15) dies respecte a la data prèviament acordada.

6.2 Obligacions

El Client haurà de: (a) complir amb les obligacions de pagament en els termes i condicions acordats; (B) col·laborar de forma activa amb SolRe per fer possible la prestació dels Serveis, obligant-se, a aquest efecte, a facilitar les dades tècniques necessàries, així com facilitar l’accés a les seves instal·lacions i dependències on s’hagin de realitzar els Serveis contractats; (C) no pertorbar, impedir, interferir, distorsionar o danyar els equips o sistemes assignats de SolRe o de terceres parts, així com les instal·lacions de SolRe; (D) observar totes les normes que SolRe pugui imposar sobre la utilització de les seves instal·lacions i recursos, així com les polítiques i condicions d’ús i les condicions particulars aplicables a cada servei, les quals formen part d’aquest contracte per referència; (I) custodiar de forma diligent les credencials i contrasenyes lliurades per SolRe per a la gestió i utilització de Servei, assumint les responsabilitats que es puguin derivar de la seva comunicació a tercers o ús indegut, i procedint al seu canvi immediat en el cas que sospiti o tingui evidències que han estat compromeses; i (f) no utilitzar els Serveis per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, als l’ordre públic ni a utilitzar els Serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits, lesius de drets i interessos de tercers, declinant SolRe qualsevol responsabilitat que d’això es puguin derivar.

7. Condicions econòmiques

7.1 Honoraris

Com a contraprestació pels Serveis prestats, el Client abonarà a SolRe la quantitat total que resulti d’aplicar els preus especificats en cada moment més els impostos que legalment corresponguin. Els preus podran ser revisats per SolRe en qualsevol moment, si bé es compromet a avisar amb antel·lació al Client davant de qualsevol canvi a l’alça.

7.2 Facturació

La facturació dels Serveis començarà des del dia en què SolRe comuniqui al Client l’activació de el Servei contractat. La facturació pels Serveis es formularà a càrrec del Client, d’acord amb els preus fixats i amb les revisions de preu corresponents que fossin aplicables.

Els Serveis es facturaran: (a) la bestreta en el cas de quotes d’alta o de serveis puntuals o (b) la darrera setmana del mes en casos de serveis continuats

Les factures per la prestació dels Serveis inclouran els impostos indirectes aplicables, retraient-se totes aquelles quantitats sobre les quals SolRe tingui l’obligació de retenir i ingressar a compte del Client.

Si transcorreguts trenta (30) dies des de l’emissió de les factures el Client no manifestés, per qualsevol mitjà que acrediti la seva recepció, la seva disconformitat amb el contingut de la mateixa, s’entendrà que aquestes factures són correctes, no acceptant SolRe cap reclamació una vegada transcorregut el període.

El Client dóna el seu consentiment exprés perquè SolRe posi a la seva disposició, per mitjans electrònics i via telemàtica, les factures. El Client podrà en tot moment exercir el seu dret a rebre les factures en suport paper, dirigint-se per escrit a SolRe.

7.3 Forma de Pagament

Llevat d’indicació d’un altre termini en les condicions particulars de Contractació, el Client efectuarà el pagament dins dels set (7) dies següents a l’emissió de la factura, mitjançant el mitjà de pagament acordat. En cas de devolució, demora o impagament dels rebuts, SolRe podrà suspendre total o parcialment els Serveis, així com denegar al Client l’accés i la retirada de material albergat en instal·lacions de SolRe o impedir la contractació de nous Serveis

Així mateix, el retard en el pagament per un període superior a 1 mes o la suspensió temporal de serveis en dues ocasions per demora en el pagament, donaran dret a SolRe a la interrupció definitiva dels serveis i la corresponent resolució del contracte, prèvia notificació amb 15 dies hàbils d’antelació, podent sol·licitar, si escau, la indemnització per cancel·lació anticipada disposada a la clàusula 8.3 de les presents Condicions Generals i l’abonament dels danys i perjudicis que es poguessin irrogar com a conseqüència del seu incompliment. No obstant l’anterior, tota factura vençuda i pendent de pagament podrà meritar, des de la data en què va haver de ser abonada, interès de demora a el tipus legal de referència més dos (2) punts percentuals. Les devolucions bancàries de pagarés, talons i girs, podran reportar despeses d’impagament del 3% del total de l’import retornat (amb un mínim de 3€), així com el corresponent interès de demora anteriorment descrit.

En el cas que el Client no especifiqués el Servei pel qual realitza el pagament, SolRe estarà autoritzada a aplicar els imports pagats, a compte de qualsevol dels Serveis contractats pel Client, en la mesura que això sigui necessari per a l’extinció , total o parcial, de qualsevol deute contret amb SolRe per la prestació dels mateixos. L’impagament pel Client facultarà SolRe, previ el requeriment, a comunicar aquest extrem als serveis d’informació sobre solvència patrimonial i de crèdit, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

8. Duració i Terminació

8.1 Període de Vigència

Excepte indicació en sentit contrari en les condicions particulars i les corresponents Ordres de Comanda, la relació contractual entre SolRe i el Client entrarà en vigor el mateix dia en què SolRe comuniqui al Client l’acceptació de la Contractació o des que SolRe procedeixi a l’activació de el Servei contractat, sigui quin sigui el primer a tenir lloc. Així mateix, tindrà la durada inicial definida pel Client en el moment de l’activació i sol·licitud de servei.

Finalitzat el període de durada inicial, el Servei s’entendrà automàtica i tàcitament prorrogat per períodes successius equivalents al període de durada inicial contractat, llevat que es resolgui el contracte segons els termes indicats en la Clàusula 8.2 (Acabament) o se sol·liciti la baixa segons els termes indicats en la Clàusula 8.3 (Preavís).

8.2 Terminació

Les presents condicions de contractació, en relació per a cada un dels Serveis que, en cada cas, sigui aplicable, acabarà per les causes admeses tant en el Codi Civil com en el de Comerç i, en concret, per les següents: (a ) per mutu acord entre les parts manifestat expressament per escrit i (b) per la resolució anticipada de les condicions de contractació de conformitat amb els termes i condicions que es desenvolupen en la següent clàusula. En qualsevol cas, la terminació de la relació contractual no exonera les parts de compliment de les obligacions pendents.

Sense perjudici de la facultat de terminació de la relació contractual establerta en el paràgraf anterior, SolRe podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís la prestació dels Serveis al Client en el cas que consideri que aquest realitzi activitats que afectin a la resta de clients i / o posin en perill la integritat de la infraestructura, personal i / o serveis de SolRe incomplint qualsevol de les obligacions assumides per aquest en virtut del Contracte, podent sol·licitar, si escau, la indemnització per cancel·lació anticipada disposada en la Clàusula 8.3 (Preavís) de les presents Condicions Generals i l’abonament dels danys i perjudicis que es poguessin irrogar com a conseqüència del seu incompliment.

8.3 Preavís

El Client podrà resoldre el present Contracte sempre que comuniqui a SolRe la seva voluntat de no continuar amb els serveis contacant a través dels canals esmentats en la Clàusula 5.3 (Atenció al Client).

En el supòsit que la sol·licitud de cancel·lació sigui rebuda amb una antelació igual o menor a quinze (15) dies de la data de finalització de l’últim període facturat, s’emetrà factura per un període de facturació addicional i el servei continuarà actiu fins a la finalització de dit període.

Els Serveis prestats per SolRe al Client comporten per SolRe a la realització d’inversions i la necessitat de tenir costos compromesos davant de tercers. En conseqüència, en cas que el Client doni per finalitzat el Contracte incomplint el període mínim de permanència o la durada indicada en les condicions particulars de contractació, aquest estarà obligat, en concepte d’indemnització o per cancel·lació anticipada, a (i) d’abonar a SolRe el Preu pactat dels Serveis, és a dir, les quotes restants fins a la finalització del període mínim de permanència que haurien estat abonades pel client en cas de no haver instat la cancel·lació anticipada i; (Ii) reemborsar a SolRe qualsevol bonificació o descompte de què s’hagués pogut beneficiar la signatura de el Contracte.

8.4 Altres causes de Terminació

Sense perjudici de tot l’anterior, les parts poden acabar la relació en qualsevol moment, en el supòsit que l’altra part: (a) incompleixi greument o reiteradament les obligacions assumides en el present document; (B) entri liquidació voluntària o obligatòria (exclosa tota reorganització o fusió) o en procés de suspensió de pagaments o fallida; (C) entri o decideixi entrar en algun tipus de negoci jurídic o procediment pel qual tots o una part important dels seus actius passin a benefici dels seus creditors en general, o d’alguns en particular; (D) un tribunal acordi la seva liquidació i / o dissolució, i / o es nomeni un administrador judicial o un altre càrrec similar en relació a la totalitat o alguna part dels seus actius o patrimoni i (e) en cas de donar-se qualsevol de les causes previstes en les lleis.

9. Garanties de Servei

9.1 Qualitat de Servei

SolRe es compromet a realitzar el màxim esforç en mantenir un nivell acceptable en el compliment de les seves obligacions contractuals, sense perjudici que SolRe no pot garantir, explícitament o implícitament, que cap circumstància pugui interferir en el Servei ofert. En cas d’incompliment dels compromisos de qualitat de Servei, per raons imputables exclusivament a SolRe, el Client tindrà dret a ser compensat d’acord amb els principis i quanties fixades en aquests documents.

10. Règim de Responsabilitat

Llevat que en les presents Condicions de Contractació o en la Llei s’imposi expressament el contrari i, exclusivament, en la mesura i extensió en què ho imposi, SolRe respondrà únicament dels danys directes que pateixi el Client, i tan sols quan hagin estat causats directament per SolRe. SolRe quedarà exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat davant del Client, els seus usuaris i tercers en els supòsits en què les anomalies es deguin a accions o omissions directament imputables al Client, als seus usuaris, contractistes, arrendataris, representants, cessionaris, empleats o personal que depengui d’ella o estigui al seu servei, o qualsevol tercer, així com d’aquelles conseqüència directa o indirecta de el mal ús o la manipulació indeguda dels Serveis per personal aliè al Client de la manca de qualsevol permís tant per a la instal·lació com per a les modificacions de les característiques del material imputats o imputables al Client. Excepte en els casos d’actuació dolosa, SolRe no serà responsable dels danys, pèrdua de negoci, ingressos o beneficis, dany emergent, lucre cessant o d’oportunitats de negoci, d’estalvi de despeses i de desaparició o deteriorament de dades.

SolRe no serà en cap cas responsable de: (a) els costos, multes, sancions, indemnitzacions, càrrecs, danys o honoraris que es derivin com a conseqüència de l’incompliment pel Client de les seves obligacions; (B) el contingut, ús i publicació de les informacions i comunicacions distribuïdes a través dels Serveis així com l’ús i els resultats obtinguts dels Serveis pel Client i els seus usuaris; (C) la violació del Client de qualsevol norma que es pugui aplicar a causes o en relació amb la utilització dels Serveis. El Client és i serà l’únic responsable de: (a) l’ús que realitzi dels Serveis prestats; (b) el compliment íntegre de qualsevol norma que es pugui aplicar a causa o en relació amb la utilització dels Serveis, incloent, a títol enunciatiu que no limitatiu,les normes d’ús dels Serveis prestats, les disposicions en matèria de protecció de dades, comunicacions internacionals, protecció de consumidors i usuaris, confidencialitat, secret de les comunicacions. En aquest sentit, el Client s’obliga a adoptar les mesures oportunes per evitar qualsevol intromissió il·legítima en la intimitat de les persones físiques o jurídiques que suposin violació de el dret a l’honor de tercers.

11. Cas Fortuït i Força Major

Cap de les parts serà responsable del retard en l’execució de les seves obligacions ni de la no execució de les mateixes (exceptuant l’incompliment de pagament a l’altra part) si aquest incompliment estigués motivat per casos fortuïts o raons de força major, de conformitat amb que estableix l’article 1.105 de el Codi Civil.

Aquesta circumstància es comunicarà a l’altra part en el termini més breu possible. Els terminis de lliurament acordats es prolongaran en al menys el període de temps que hagi durat la causa de força major. Si la causa de força major es prolonga més de tres (3) mesos, qualsevol de les parts podrà resoldre aquestes condicions de contractació, sense perjudici de l’acompliment de les obligacions de pagament degudes fins a la data prèvia. La causa fortuïta o els esdeveniments de força major, així com la terminació de les condicions de contractació fonamentada en les anteriors, no exonera el Client de l’acompliment de les obligacions de pagament pendents fins a la data d’interrupció dels Serveis.

12. Propietat Intel·lectual

Cadascuna de les parts reconeix la titularitat de l’altra o de qualssevol altres tercers respecte a tots els seus drets de propietat intel·lectual, industrial, i sobre altres drets anàlegs sobre elements, tecnologia, saber fer, marques, logotips i qualsevol altre element, creació , invenció o signe distintiu de la seva propietat.

13. Pacte de Confidencialitat

Sense perjudici que el que el Dret aplicable disposi en relació amb la revelació de les presents condicions de contractació a les autoritats competents, les parts assumeixen el més estricte deure de confidencialitat sobre el contingut de les converses, negociacions i actuacions relatives al seu objecte, comprometent-se a no divulgar, ni total ni parcialment el seu contingut a tercers sense l’autorització prèvia i per escrit de les altres parts. Sense perjudici de l’anterior, les parts poden desvetllar aquesta informació a les empreses del seu mateix grup empresarial, empleats i col·laboradors i consultors independents que necessitin conèixer tal informació i es comprometin a guardar la confidencialitat en termes tan estrictes com els disposats per mitjà d’aquest document. Addicionalment, SolRe es compromet a l’acompliment del que estableix en matèria de confidencialitat en la següent clàusula en els casos en què pugui ser considerat encarregat de tractament de dades personals.

La present clàusula romandrà vigent després de la resolució o extinció de el present Contracte o de qualsevol dels Serveis que s’hi preveuen.

14. Dades de caràcter personal

A SolRe tractem les seves dades personals amb la finalitat de dur a terme, correctament, la gestió professional, la relació comercial, la facturació, així com el contacte amb el client per a la possibilitar la prestació de servei.

La base legal per al tractament de les seves dades és la sol·licitud de serveis mitjançant l’acceptació d’aquest contracte, segons els termes i condicions detallats en el mateix. Les dades només podran ser utilitzats per als fins exposats d’acord amb els principis de transparència i de limitació de la finalitat.

Les dades seran cedides en aquells casos en què així s’exigeixi legalment a les entitats públiques amb competència en la matèria. No es produiran transferències internacionals de dades, excepte que s’indiqui expressament en la descripció dels serveis oferts, o en les condicions particulars associades al servei, consentint el Client en aquests casos la transferència internacional al contractar el servei.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i professional, i posteriorment s’han de conservar durant el termini general establert per a la prescripció de les accions personals en la legislació civil i el compliment de conservació de dades per complir amb les obligacions fiscals. Al llarg d’aquest període les dades es podran posar a disposició de l’administració pública amb competència en la matèria, prèvia sol·licitud dels mateixos per causa justificada.

Així mateix, en cas d’impagament, SolRe podrà comunicar les seves dades a entitats gestores de cobrament per a la gestió de la reclamació del deute en nom de SolRe.

15. Notificacions

Totes les notificacions o altres comunicacions que hagin de realitzar-se sota el present, s’hauran de realitzar per escrit (enviades per correu electrònic, correu certificat amb justificant de recepció, facsímil, etc.), podent ser dirigides per SolRe a l’atenció de les persones de contacte que s’indiquen en sol·licitud de Servei, o les que s’indiquin com contactes autoritzats amb posterioritat per part de l’Client.

16. Cessió

El Client no podrà cedir, transferir, gravar o subrogar en favor de terceres parts la present relació contractual, ni els drets i obligacions derivats de la mateixa, sense el previ consentiment per escrit de SolRe. En tot cas, el Client que cedeixi la seva condició contractual respondrà solidàriament amb el cessionari de totes les obligacions derivades de les condicions de contractació, incloent la formalització de les oportunes garanties.

SolRe podrà cedir a tercers el present document, o qualsevol dels drets o obligacions dimanants d’ell mateix sense que a aquest efecte sigui necessari prèvia notificació o comunicació a l’Client.

17. Subcontractació

SolRe podrà contractar i / o subcontractar amb terceres entitats tot el que estimi oportú en relació amb la realització per les mateixes de qualssevol o totes les activitats necessàries per al manteniment, actualització, millora o prestació dels Serveis.

En el cas de realitzar tractament de dades de caràcter personal, s’aplicarà el que estableix clàusules anteriors.

18. No-Revenda dels Serveis

Llevat que hi hagi un Contracte de Distribució entre el Client i SolRe, queda expressament prohibit que el Client revengui o autoritzi a tercers aliens a l’organització empresarial de el client, l’ús total o parcial, dels serveis contractats.

19. Tributs

Tots els tributs que es meritin amb ocasió o com a conseqüència d’aquest acord seran satisfets d’acord amb la Llei.

20. Assegurances

Serà d’exclusiva responsabilitat de cadascuna de les parts la contractació de les corresponents assegurances que garanteixin les possibles responsabilitats que es derivin de les condicions de contractació i del seu incompliment.

21. Modificació dels Serveis

SolRe es reserva la facultat de modificar unilateralment la presentació, configuració i operativitat de el Servei, sempre que aquesta modificació no afecti la funcionalitat ni els compromisos de Servei adquirits, ni suposi cap increment dels preus acordats.

Quan SolRe introdueixi qualsevol modificació que suposi un increment dels preus acordats o de les condicions previstes en les presents Condicions o les condicions particulars aplicables a el Servei procedirà a notificar els termes de la modificació i la variació del preu amb un (1) mes d’antelació a la data en què la modificació hagi de ser efectiva. En l’esmentada notificació, SolRe informarà el Client del seu dret a resoldre el present contracte sense penalització en el cas que no estigui d’acord amb les modificacions proposades.

22. Legislació Aplicable i Jurisdicció competent

Els pactes i Clàusules que integren aquest Contracte s’interpretaran i regiran per la Llei espanyola aplicable.

Les parts acorden sotmetre per a la resolució de conflictes que sorgeixin de la interpretació, aplicació o compliment de les presents Condicions Generals als jutjats de Mataró, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre’ls.

Quan el Client tingui la consideració de consumidor, el Client podrà triar entre el fur anterior i els Jutjats de el domicili de la mateixa.

Quan el Client tingui la consideració de consumidor segons estableix la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, SolRe, en quantes qüestions se suscitin amb motiu de la interpretació, aplicació o compliment de les presents Condicions Generals, se sotmet expressament per a la seva resolució a arbitratge de consum, comprometent-se a complir el laude definitiu que es pogués dictar.

23. Interpretació

Els termes i condicions que es recullen en les presents Condicions Generals seran d’aplicació respecte de les condicions particulars i les Ordres de Comanda que no tinguin disposicions en sentit contrari. En cas de contradicció entre els termes manifestats en les presents Condicions Generals, les Condicions Particulars i les corresponents Ordres de Comanda, prevaldran sempre les condicions acordades en aquests últims instruments. Si n’hi ha més Condicions Particulars regulant un mateix tipus de servei prevaldran sempre i en tot cas aquelles de data més recent.

24. Miscel·lània

Si qualsevol clàusula de les presents Condicions de Contractació fos declarada nul·la o sense efecte, en tot o en part, per qualsevol tribunal, les restants estipulacions conservaran la seva validesa, llevat que les parts de mutu acord decideixin l’acabament de l’acord. Els pactes, clàusules i condicions que integren el present document constitueixen l’expressió formal i definitiva de la declaració de voluntat de les parts, havent d’interpretar els uns pels altres atribuint als dubtosos el sentit que es derivi del conjunt de tots.

Qualssevol documents o declaracions, fossin aquestes verbals o escrites, previs a l’entrada en vigor d’aquest, es consideraran definitivament derogades.


La percussió, amb nosaltres, és un joc de nens

Enviar un missatge!
1
Tens dubtes? Pregunta'ns!
Hola! Sóc l'Uri i m'agradaria ajudar-te a resoldre qualsevol dubte que tinguis. Què necessites?